Aroniajuice för bättre minne

Hjärna - aroniajuice är bra för minnet.

Forskning tyder på att aroniajuice har potential att förbättra minnet och hålla hjärnan ung. Aronia innehåller polyfenoler som fungerar som antioxidanter. De kan skydda hjärnan från fria syreradikaler som deltar i nedbrytande åldrandeprocesser i nervceller och hjärna.

Aronia, som ofta pressas till juice, har mycket höga halter av polyfenoler och andra antioxidanter. Bärets sammansättning av olika antioxidanter ger det en ovanligt stark antioxidativ förmåga. Aronia kallas därför ibland för ”superbär”. Antioxidanter skyddar mot överskott av fria radikaler i kroppen, som annars kan angripa DNA, fetter och andra molekyler i celler, vävnader och organ.

Hjärnan utsätts konstant för påverkan från bland annat de fria syreradikaler som cellerna genererar. Även när  kroppens försvar, bland annat med hjälp av antioxidanter, upprätthåller en normal balans åldras hjärnan med tiden på grund av den oxidativa skada som de fria syreradikalerna orsakar. När en obalans uppstår och de fria syreradikalerna överskrider kroppens förmåga att bekämpa överskottet uppstår oxidativ stress.

Nervceller är särskilt känsliga för oxidativ skada och är svårreparerade. Vid normalt åldrande genomgår hjärnan strukturella och funktionella förändringar som ger försämring i motorisk och kognitiv förmåga. Neurodegenerativ sjukdom, som ALS, Alzheimers och Parkinsons, innebär ytterligare försämring och nedbrytning av hjärnan.

Forskning har visat att antioxidanter i födan, exempelvis polyfenoler som finns bland annat i aronia, kan bromsa såväl åldersrelaterad försämring i nervcellernas signalöverföring som kognitiva och motoriska nedsättningar.

Studie – aroniajuice ökade minneskapaciteten
En effekt av försämrad kognitiv förmåga kan vara att minnet blir sämre. I en studie undersökte forskare vilken effekt aroniajuice hade på minneskapaciteten hos råttor. Under olika lång tid – 7, 14, 21 eller 30 dagar – fick råttorna dagligen 2,5 ml, 5 ml eller 10 ml aroniajuice per kg kroppsvikt. Råttornas minne testades i en inlärningsövning. De råttor som fått aroniajuice i 7 eller 14 dagar uppvisade en tendens till dosberoende förbättring av minnet, dock inte statistiskt signifikant. När råttorna däremot fick aroniajuice i 21 dagar blev deras minne statistiskt signifikant bättre då de fick någon av de två högre doserna. De råttor som fått aroniajuice i 30 dagar fick bättre minne oavsett vilken dos de fått, och den högsta dosen gjorde dessutom att procentandelen råttor som klarade inlärningskriteriet ökade.

Forskarnas slutsats var att aroniajuice kan förbättra minnet hos råttor och att det förmodligen är polyfenolerna i aroniajuicen som har positiv effekt på inlärning och minne.

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16194581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25507676