Aronia kan oskadliggöra många gifter

Aronia - kan skydda från gifter

En sammanställning av vetenskapliga artiklar om aronia och dess förmåga att skydda kroppen från gifter i vår livsmiljö visar lovande resultat.

Det forskas mycket om hur aronia kan förebygga och behandla icke-smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes och kroniska lungsjukdomar. Mindre intresse har ägnats åt hur aronia kan motverka hälsoskadliga ämnen som kan orsaka vissa icke-smittsamma sjukdomar.

I en metaanalys fokuserar två polska forskare på att utvärdera vetenskapliga studier om aronians förmåga att rena kroppen från gifter som många av oss utsätts för i vårt dagliga liv. Exempel på sådana är tungmetaller, organiska lösningsmedel, nitrosaminer, bekämpningsmedel, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), droger och mediciner.

Polyfenoler och andra verksamma ämnen i aronia

Att aronia är mycket rik på många olika substanser som har positiv effekt på hälsan är känt, de viktigaste är olika polyfenoler. Bären har starka antioxidativa egenskaper och motverkar oxidativ stress som ses vid vissa sjukdomstillstånd. De anses också vara antiinflammatoriska och stärkande för immunförsvaret.

Mängden kemiska substanser i vår livsmiljö ökar ständigt. Både syntetiska och naturliga ämnen kan orsaka skada om vi utsätts för dem i skadligt höga halter eller under en längre tid. Vissa är toxiska redan i mycket låga koncentrationer.

Polyfenolernas antioxidativa egenskaper och deras molekylära uppbyggnad gör att de kan binda till exempelvis metaller och därigenom oskadliggöra dem. Dessutom kan vissa polyfenoler ta sig in i just de organ som är särskilt utsatta för vissa skadliga ämnen och där ha en skyddande effekt.

Många gifters skadliga effekter bromsas av aronia

I sin rapport redogör de polska forskarna för en mängd vetenskapliga studier med aronians skyddande effekt mot kadmium, bly, etanol, koltetraklorid, N-nitrosoföreningar, bekämpningsmedlet paraquat, PAH, senapsgas, metamfetamin, tobaksrök och olika mediciners biverkningar.

Forskarna menar att aronians motverkande egenskaper när det gäller ett flertal skadliga ämnen är lovande. I synnerhet förmågan att hämma gifter som orsakar oxidativ stress är intressant. Dock är studierna utförda på djur eller ”i provrör”, och information om hur aronia fungerar i en människa som utsätts för gifter i sin miljö saknas ännu – något som förhoppningsvis kommande forskning kan belysa.

 

Källa: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12221/full