Aronia mot störd ämnesomsättning

Aroniabär kan motverka störd ämnesomsättning

Störd metabolism, ämnesomsättning, kan leda till olika sjukdomar. Aronia är ett bär som är mycket rikt på antioxidanter och som har visats motverka många ämnesomsättningsstörningar.

Onormal ämnesomsättning i kroppen, störd metabolism, kan resultera i exempelvis fetma, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, kronisk njursjukdom, leversjukdom eller cancer. Metabola syndromet är ett tillstånd med övervikt/bukfetma och andra riskfaktorer, som förhöjt blodtryck, insulinresistens, högt blodsocker och blodfettsrubbning.

Mat rik på antioxidanter kan hjälpa till att förebygga och behandla olika typer av sjukdomar kopplade till ämnesomsättningen. Aroniabär är rika på polyfenoler, särskilt cyanidiner, och produkter som juice och extrakt av aronia kan därför ha en gynnsam effekt på hälsan.

Sammanställning av aronians effekter

I en metastudie sammanfattades och systematiserades rapporter om aronians effekter på olika metabola parametrar. De vetenskapliga artiklar som granskades var publicerade från 2000 till 2021 i databaserna PubMed och Google Scholar.

Genomgången av studierna i artiklarna visar att aronia kan ha en positiv effekt vid dyslipidemi – blodfettsstörningar – och högt blodtryck och kan öka kroppens antioxidantförsvarsmekanismer. Den antiinflammatoriska effekten kan i sin tur leda till en minskning av risken för metabola störningar under en längre tids användning. Positiva förändringar i glukosnivåer (blodsocker) rapporterades från studier där försöket varade i mer än 10 veckor med patienter med störningar i kolhydratmetabolismen.

Djurstudier har visat lovande resultat när det gäller aronians förmåga att skydda levern, hämma trombocytaggregation (minska risk för blodproppsbildning), sänka urinsyranivåerna och ha en skyddande effekt på njurarna, men det behöver bekräftas ytterligare i studier med människor.

Slutsatsen blev att det verkar som att aroniabär tack vare sin rikedom av bioaktiva ämnen kan rekommenderas vid många metabola störningar.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35807867